Přeštice a vše kolem na Janoch INFO.cz

Řád tento byl schválen ve schůzi městského zastu­pitelstva v Přešticích dne 15. listopadu 1924 s dodatky ze dne 7. prosince 1935 a 8. dubna 1936. Městsky úřad v Přešticích, dne 15. dubna 1936. Starosta : Josef Reš.

I. Část všeobeená.
§ 1.
Policejní řád města Přeštic nabývá platnosti 14 dní po schválení městským zastupitelstvem.
§ 2.
Pravomoc trestní v případech v tomto policejním řádu obsažených vykonává dle § 62 ob. zř. starosta se dvěma radními.
§ 3.
Přestupky tohoto policejního řádu trestají se důtkou, při opětování dle § 35 ob. zř. pokutou až do 20 Kč, nebo v případě nedobytnosti vězením až do 48 hodin. Avšak i v prvém přestoupení tohoto řádu možno vzhledem k závažným okolnostem ihned pokutovati. Mimo to ve smyslu vlád. nař. ze dne 6. března 1936 č. 51 Sb. z. a n. budou vybírati strážníci pokutu na místě samém.
§ 4.
Pokuta připadne místnímu ústavu chudých, při čemž není vyloučen nárok obce na náhradu škody z přestupku vzcházející.
§ 5.
Každé protivení se orgánům obecním u vykonávání policie místní nebo neslušné a hrubé chování
se při úřadě trestá se, nč-li neobsahuje skutkovou povahu činů všeobecným zákonem trestním pojatých, dle § 2 a 3.
§ 6.
Na trestnosti skutků v tomto policejním řádu uvedených ničeho nemění, byly-li spáchány zúmyslně neb opomenutím patřičné péče.
Hrubá nedbalost nebo zúmyslnost jsou však okolnostmi přitěžujícími.
Pokus rovná se činu dokonanému. Nevyhnutelná nutnost, nutná sebeochrana osoby nebo majetku, neodolatelná moc přírody vylučují ovšem trestnost skutku.
. § 7
Sbíhá-li se s přestupkem tohoto policejního řádu čin trestní dle všeobecného zákona trestního, nebo čin spadající v trestní pravomoc správních úřadů zemepanských, učiněno budiž úřadem městským o případu tom trestní oznámení příslušné instanci zeměpanské.
§ 8.
Každý, kdo jako svědek jest předvolán ku trestnímu řízení, musí, obeslání vyhověli a o tom, co mu o předmětu řízení trestního známo jest, před úřadem vypovídati. Nepravdivá a křivá udání o výpovědi trestají se dle předpisu všeobecného zákona trestního.
§ 9.
Městskému úřadu zůstavuje se právo, aby dle okolností na útraty vinníků vše dal vykonati, če ho by proH nařízení tomuto zanedbali á bude náklad za to vzešlý na nich vymáhán.
§ 10.
Doba letní v následujícím uvedená čítá se od 1. května do 1. září, ostatní čas spadá v dobu zimní.
II. Část zvláštní.
A. K ochraně majetku a bezpečnosti osob nařizuje se takto:
§ 11.
Každý majitel nebo správce domu jest povinen, jakmile nového nájemníka přijme, nebo když se z bytu vystěhuje, změnu tuto nejdéle ve třech dnech u policejního úřadu oznámiti a pak-li nájemník jinam příslušným jest, domovský list nebo občan¬skou legitimaci na důkaz příslušnosti jeho předložití.
§ '2.
Hostinští, kteří mají právo pocestné přijímati, j;ou povinni vésti knihu příchozích dle předpisu ministerstva ze dne 15. února 1857 z. z. č. 25, a nak-li pocestný přes noc se ubytuje, ohlašovacím lístkem týž den, nebo nejdéle druhý den ráno jméno cestujícího, stav, zaměstnání, příslušnost a směr cesty policejnímu úřadu hlásiti. Tyto ohlašovací listy si musí hostinský sám na svůj náklad pnří-cliti dle předpisů mu daných.
§ 13.
Služebníci živnostenští, tovaryši, učednice, služebné, musejí míti průkaz příslušnosti a tento nejdéle do 3 dnů po nastoupení místa na policejním úřadě předložiti.
§ 14.
Kdo poskytne komukoliv na měst. úřadě a stejně tak je povinen oznámili vystěhování tohoto nocležníka.
§ 15.
Žebrání dům od domu se zapovídá. Stejně tak zapovídá se žebrání na veřejných místech a bude trestáno dle tohoto řádu.
§ 16.
Povykování po veřejnýcn ulicích, zvláště v době noční, dále každý čin, kterýmž by obyvatelé z nočního klidu byli rušeni, zapovídá se a bude trestán ve smyslu tohoto řádu.
§ 17.
Poškozeni k veřejnému účelu zřízených svítilen trestati se bude zákonem ustanovenými tresty.
§ 18.
Omezování jízdy a chůze af již vystavováním vozů, beden, sudů a pod., před domy nebo na místech veřejných se zakazuje. Dále zapovězeno jest trakaři a ručními vozíky po chodníku jezditi. S dětskými kočárky smí se jeti po chodníku jen jednotlivě. Není naprosto dovoleno jezditi s kočárky po dvou nebo více vedle sebe.
Dále zakazuje se jezditi po chodníku velocipédy, motocykly, automobily a vozy všeho druhu, s uhlím se nesmi na chodník zajeti, na chodnících tlouci led, váleti těžké předměty bez prkenných podložek.
Zřizování výkladních skříní, záclon, firem a vývěsků do ulice vyčnívajících stati se smí jen s ú-ředním povolením. Dolejší hrana záclon před krámy buď ve výši nejméně 2 m a buďtež udržovány v čistém a řádném stavu, postranice ani přidržování jich motouzem ku dlažbě u nich dovoleny nejsou.
byt i jen nocleh ve svém bytě na delší dobu, je povinen do 24 hodin po přistěhováni, oznámiti jeho jméno, příjmení, rodopis
Všem, kdož jakákoliv břemena nesou, jimiž pasáž stížena nebo ohrožena býti by mohla, po chodnících chodiíi se zapovídá.
Osobám s hrubě nečistým šatem jest zakázáno chodili po chodníku a nesmí dále ani v davech cho¬dili nebo stati na chodníku a překážeti volné cestě.
§ 19.
Cnození se svíčkou, kahancem, kouření tabáku na půdě, stájích, kůlnách a pod., kde se snadno chytlavé předměty nalézají, jakož i skládání na půdách a v domech všeho toho, co snadno chyt¬lavé a ohněm nebezpečné jest, se zakazuje, jsou-li dvířka komínová umístěna na půdě.
§ 20.
Zvláštní pozornost budiž věnována čistění komínů. Aby pak nebezpečí ohně jistěji bylo odvráceno, nařizuje se, by majitelé domů své komíny v dobrém stavu udržovali a dávali vymetali takto :
1. komíny kuchyňské v době zimní každý měsíc, v době letní jednou za 2 měsíce;
2. komíny pokojové od 1. října do 31. března jednou za 2 měsíce;
3. komíny živnost, provozoven každý měsíc.
§ 21.
Poškozování a svémocné jakékoliv konání na veřejných studnách a čerpadlech, předmětech osvě¬tlovacích potrestá se dle těchto předpisů.
§ 22.
Jakékoliv znečisťováni ulic, chodníků a veřejných míst, jakož i veřejných sadů bude co nej¬přísněji potrestáno.
§ 23.
Nastane-li náledí a kluzko, jsou majitelé domů nebo jejich zástupcové povinni chodníky podél domů a kde chodníku není prostory, v celé délce stavení, k čemuž se též zahrady i dvory počítají, v šířce 2 m pískem, pilinami neb popelem dobře posypali dáti.
§ 24.
Majetnici a správcové domů povinni jsou v zimě nejdéle do 7 hodiny ranní nebo dle potřeby i jindy sníh podél domů a jiných nemovitostí svých s chodníků dát odstraniti, dle potřeby chodníky oškrabati a piskem řádně posypati. Chodníky před nemovitostmi museji majitelé, těchto realit v zimě i v létě nejdéle do 7 hodiny, po případě i jindy dáti očistiti. Vyvážeti z domů a dvorů sníh do ulice jest zapovězeno. Shazovati sníh se střech do ulice se díli smí jen po předchozím oznámení na policejním úřadě a po vystaveni výstražných znamení. Shozený sníh buď pak ihned odklizen.
§ 25.
Při nakládání ledu do sklepů a lednic dbáno budiž § 17, místo, jehož bylo nutno použiti po složeni buď očištěno, pískem posypáno a otvor sklepní nebo do lednice dobře zahrazen.
Za jakoukoliv škodu z jakékoliv příčiny vzniklou při skládání ledu ručí ten, jemuž se led nakládá.
§ 26.
Rychlá jízda povozy, koňmo, auty, jezdění po , chodnících nebo poblíže domů a praskání bičem se zapovídá. Na křižovatkách, ostrých zatáčkách, úzkých neb lomených ulicích smějí jakákoliv vozidla jen volně jeti (poštovních vozů, stříkaček a hasičských vozů jedoucích k požáru se tento zákaz netýká). Při průvodech, pohřbech a sběhu lidu za jakoukoliv příčinou se přihodivším, musí každý vůz na ulici a na státní silnici vedoucí městem počkati, až průvod přejde a až strážník dá svolení k další 6jízdě. Náklad vozů nákladních bud' tak obalen, by co možná nejmenší hřmot působil. Při jízdě se saněmi musí se používati zvonků a rolniček. Velocipédy, motocykly a auta smějí městem jezditi rychlosti 35 km za hodinu.
Ve městě mají se povozy držeti v levo, přejíždějící smí jen v právo. Kdo jede s nákladem, nesmí na voze seděti, nýbrž vedle vozu jiti, aby v případě potřeby mohl ihned zastavili.
§ 27.
Náklad vozů, zvláště uhlí, rum, led, řízky musí býti opatřen tak, aby nebyl trousen. Spadne-li kus podobného nákladu náhodou, budiž opět na vůz naložen.
§ 28.
Vynáší-li se nebo vyváží z domů popel, piliny, sláma, seno a hnůj, bud' napřed pokropen vodou, aby se neprášilo a zamezilo možnému ohni.
§ 29.
Domy a průčelí jich buďtež v řádném a slušném stavu udržovány. Každý dům musí býti u vchodu opatřen číslem popisným ve smyslu zákona ze dne 25. srpna 1921 č. 324 Sb. z. a nař, V každém domě postaráno budiž o řádné osvětlení chodeb a schodů večer.
Žlaby a roury okapní udržovány buďtež v řádném stavu a voda okapová musí býti svedena do uliční kanalisace.
Při opravě střech nebo budov buďtež postavena výstražná znamení.
§ 30.
Nedovoluje se nechali psy bez dohlídky se tou-lati po ulicích. Pakliže majitelé psů chtějí se psy choditi na procházku, musejí je vésti na krátké
7
šňůře a pakliže psi jsou kousaví, musejí býti opatřeni bezpečnostním náhubkem.
§ 31.
Neuvázaný dobytek všeho druhu se zapovídá honili přes náměstí a frequentované ulice.
§ 32.
Nalezené věci buďtež odevzdány nebo ohlášeny na městském úřadě.
§ 33.
Cistiti prádlo, nářadí a jiné předměty na ulici se netrpí. Vyprašovati koberce prádlo hadry a pod. z oken a na balkonech, které jsou obráceny do ulic nebo náměstí, se nedovoluje. Vyhazovati smeti, odpadky všeliké a pod. oknem na ulici se zakazuje! Rovněž se zakazuje vylévati vodu na ulici, plivati a vyklepávali dýmky na chodníky.
§ 34.
Přenocovati na ulicích, sadech nebo jiných veřejných místech se zakazuje.
§ 35.
Provozovati jakékoliv hry na ulicích, náměstích, sadech nebo jiných veřejných místech se zapovídá.'
§ 36.
Zapovídá se jezditi po ulicích s hospodářským nářadím bez koleček.
§ 37.
Zapopídá se činili to, co by ohrožovalo osobni nebo veřejný majetek nebo bezpečnost.
B. Ohledně policie zdravotní nařizuje se toto:
§ 38.
Každé úmrtí v obci budiž hlášeno u městského úřadu co nejdříve.
Vypukne-li v některém domě nemoc nakažlivá, jest povinností majitele, případně správce domu nebo otce rodiny, oznámiti to ihned na městském úřadě.
§ 39.
Vznikla-li v obci nakažlivá nemoc (epidemie), buďtež byty, záchody, krámy, studny, potraviny, nádobí, pivní tlakostroje. oděv 1 prádlo v něj větší čistotě chovány, schůzek budiž se varováno, desin-fekce pilně prováděna. Ze studny toho domu, kde jest nákaza, voda se brati nesmí.
§ 40.
Příkazu místní zdravotní komise buď každý občan poslušen.
§ 41.
Při zřizováni závodů s potravinami vůbec a krámů hokynářských zvlášť, jakož . i při dalším vedení obchodů takových, šetřiti jest toto:
1. Krám hokynářský, řeznický neb uzenářský a krám s potravinami vůbec, musi býti řádně oddělen od bytu nebo kuchyně. Každé zřízení krámu s potravinami musí býti na městském úřadě hlášeno. Komise krám prohlédne a vyskytnou-li se nějaké vady, musejí býti ihned odstraněny. Toto nařízeni platí i při změně majitele krámu.
2. Krámy tyto buďtež řádně a dostatečně čištěny, podlaha myta a stěny nejméně jednou za rok obíleny.
3. Sýr, cukroví a vůbec zboží účinku vzduchu a hmyzu podléhající budiž opatřeno skleněným poklopem. Sirky, svíčky, mýdlo a věci zapáchající musejí býti od potravin odděleny.
4. Zboži poškozené, podezřelé a znečištěné, ovoce nezralé a nahnilé, cukrovinky škodlivým barvivem zbarvené nesmějí se prodávati.
5. Rozstúně-li se někdo v takových závodech nakažlivou nemocí, musí býti dopraven do bytu s krámem nesouvisejícím a krám náležitě desinfi-kován. Kdyby se majitel krámu zdráhal provésti toto opatření, bude krám po čas nemoci uzavřen.
§ 42. .
Jakékoliv podezřelé onemocnění dobytka nakažlivou nemocí, budiž u městského úřadu hlášeno. Zhyne-li nějaké dobytče na nějakou nemoc, má to býti ihned na městském úřadě hlášeno. Maso z takového zcepenělého zvířete nesmi se požívati, tím spíše prodávati nebo ven z města vyvážeti. Maso z nutně poraženého dobytka smí se požívati a prodávati jen tehdy, když bylo zvěrolékařem za poživatelné prohlášeno, jinak musí býti drnomlstru k odstranění dáno. Mimo úředně schválená jatka, zvláště na ulici, není dovoleno dobytek porážeti. Zvláště jest nutno oznámiti na městském úřadě každý případ vztekliny u psů a koček.
§ 43.
Vypouštění hnojůvky ze dvorů na ulici a na veřejné prostranství se co nejpřísněji zapovídá.
§ 44.
Majitelé hostinců nebo nájemci jsou povinni své záchody každému přístupné udržovati v nej-větší čistotě a občas, zvláště v době letní, je de-sinfikovati.
§ 45,
Otvory a okénka sklepní musejí býti náležitě přikryty a okapy střešní svedeny do kanálu ústícího do uliční kanalisace.
§ 46.
Kanály ve dvorech, hnojiště, žumpy, jámy na popel musejí býti řádně vyzděny a tak opatřeny, aby zápach z nich se nemohl po okolí šířiti.
§ 47.
Znečisťováni vody bude co nejpřísněji potrestáno. Z kašny smí se nabírati voda jen čistými nádobami. Čistění vozů u kašny nebo na veřejné ulici se zapovídá.
Za zimního času zakazuje se vylévání vody u kašny takovým způsobem, aby táž v náledí u-mrzla a přístup ke kašně činila nebezpečným.
§ 48.
Krmení koni a jiného dobytka na ulici se přísně zapovídá. Rovněž nedovoluje se nechávati vozy na náměstích, ulicích a veřejných místech.
§ 49.
Maso, jež se po ulici dopravuje, budiž vždy čistým šatem přikryto. Vyvěšováni masa, jakož i celých dobytčat, na dvéře krámu a před krám se zapovídá.
§ 50.
V závodech řeznických, uzenářských a pekařských musi býti dbáno co největší čistoty.
§ 51.
Při vyvážení hnoje nebo jiných zapáchajících předmětů musí býti hnůj náležitě uplácán a jeho mokvání dobře přiléhajícími prkny hnojníku zamezeno, hnojůvka pak jen v neprodušně uzavřených sudech voziti se smi, a zapovídá se co nejpřísněji s nákladem takovým v městě prodlévati nebo se zastavovati. Výkaly smějí se vyvážeti jen v době noční a při vybírání ze žumpy musejí býti míchány s popelem.
§ 52
Vyvážeti hnůj a jiné odpadky na ulici se zapovídá. Tyto musejí, kde nelze vozem do domu vjeti pomoci košů nebo na kolci a pod. se svolením městského úřadu na ulici v ranních hodinách býti vyvezeny nebo vyneseny a bezodkladně odvezeny. V obvodu městském nesmí blíže silnic na polích, lukách a veřejných místech býti skládán hnůj na hromady a nesmějí se dělati komposty v těchto místech. Popel smí býti ukládán jen po zděných jam a to jen ve stavu vychladlém.
§ 53.
V domech, kde není domovní kanalisace, rnusí býti zřízena neprodušně uzavřená žumpa, nikoliv však s odpadem na ulici.
§ 54.
Přespávati v dílnách se přísně zapovídá.
§ 55.
Ciditi okna bez ochranného lana nebo pásu se zapovídá.
§ 56.
Trestu podléhá veškeré konání neb opomenutí, které v zájmu veřejného zdravotnictví jest závadným.
C. Ohledně předpisů stavebního řádu nařizuje se toto:
§ 57.
Skládání nebo připravování jakéhokoliv staviva na veřejné cestě smí se díti jen s úředním povolením a v mezích vykázaných. V případě udělení k tomu svolení, musel by se pak předmět přes noc výstražným světlem opatřiti. Opatření to musí se i v tom případě stati, kdyby z týchž příčin vozy a pod. přes noc na ulici musely býti po¬nechány.
§ 58.
Než se af již jakákoliv stavba nebo menši p-prava podnikne, musí o tom býti uvědomen městský úřad. Jedná-li se však o stavbu novou, přestavbu nebo větší opravu, musí se k tomu požádat! o povolení s předložením 2 řádně vyhotovených stavebních plánů.
§ 59.
Při opravách střech nařizuje se před dům na chodník postavili výstražné znamení.
§60.
V ostatním jest dbáti přesně stavebního řádu.. D. Ohledně vykonáváni policie mravnostní nařizuje se:
Zakazuje se kolovrátkářům a kočujícím hudebníkům hráti na veřejných místech zvláště u škol a' u úřadů za doby vyučování a úřadováni.
§ 61.
Hostince musejí se zavírali ve 12. hod v noci. hostinský jest povinen vyzvati hosty, aby v tuto Irodinu hostinec opustili.
§ 62.
Osoby nezletilé nesmějí býti v hostinci trpěny po 9. hodině večerní.
§ 63.
Podávati alkoholické nápoje všech druhů zakazuje se dětem do 16 roků. Od 16. roku dovoluje se podávati takovým osobám jen pivo anebo víno. Od 18 roků dovoluje se podávati ostatní nápoje alkaholické, ale jen v míře co nejmenši.
Při zábavách nedovoluje se podávati pálené lihové nápoje. Přestupky proti tomuto odstavci trestají se též podle zákona ze dne 17. února 1922 č. 86 Sb. z. a n.
§ 64.
Živnosti výhradně kořaleční musejí býti' zavírány v době letní v 9 hodin, jindy v 7 hodin. V derj výplaty musejí býti kořalny zavřeny v 5 hodin odpoledne.
§ 65
Zvonění na zvonky domovní, bouchání na dvéře', okna, krámové žaluzie se přísně zapovídá a lnuli' potrestáno dle tohoto řádu. Také zakazuje se hra na hudební nástroje a radia v soukromých bytn ii po 10. hodině noční při otevřených oknech.
§ 66.
Osobám již opilým nesmí hostinský nápojů o--pojných nalévati a nesmi žádných výtržností ve svém hostinci trpěti. Pakliže sám na zakročení nestačí, má za volatí Ihned stráž.
§ 67.
Hostinský nesmí v místnostech svých připustiti produkce af umělecké, hudební, pěvecké, kejklířské a jiné, dokud se nepřesvědčil, že osoby, o něž se jedná, zjednaly si povolení ku produkcím od úřadu policejního.
§ 68.
Kdyby během povolených produkcí se ukázalo, že jsou mravně závadné, nesmí hostinský déle jich trpěti.
§ 69.
Hostinský nesmí v místnostech svých trpěti takových osob, o nichž jest známo, že jsou bud' pod dohledem policejním nebo vykázány z obce z ohledů policejních.
§ 70.
Hostinští, kteří nemají oprávnění ku hře karet, nesmějí ve svém hostinci hru karet trpěti.Bez povolení městského úřadu nesmějí se žádné veřejné průvody a zábavy pořádati. Z tanečních zábav a jiných produkcí musí se platili dávka ze zábav, jak ji předpisují pravidla vydaná nařízením vlády ze dne 27. dubnu 1922 č. 143 Sb. z. a n.
Zábava nesmí trvati přes půlnoc, vyjma v tom případě, že pořadatel požádá za prodloužení poii-cejní hodiny. Pořadatel resp. hostinský musí toho dbáti, aby do zábavy nebyla připuštěna mládež do 16. roku věku, aby při zábavě nebylo žádných rvaček a musí se také postarati o bezpečnost požární.
§ 72.
Trhovcům o výročním trzích zakazuje se co nejpřísněji dryáčnickým způsobem své zboží vychvalovat'! a na kupující pokřikovali. Zároveň se trhovcům co nejpřísněji poroučí zachovávati tržní řád pro město Přeštice platný. Překročení tohoto řádu bude přísně trestáno.
§ 73:
Konání tělesné potřeby před hostincem na u-lici nebo náměstí se přísně zakazuje a bude se trestali dle obecní pravomoci.
§ 74.
Dle usnesení obecního zastupitelstva v Přešti¬cích ze dne 8. dubna 1936 zakazuje se průjezd těžkými povozy a auty těmito ulicemi: Stachova, Jungmanova, Veleslavínova, Pobřežní, u parku od domu p. Hory až k domu koláře p. J. Hájka, Plzeňská, Karlova.
Slovem průjezd se rozumí, že se těmito ulicemi nesmí projížděti, dovoluje se do těchto ulic zajeti a z nich vyjeti.