PROČ SE NEOČKOVAT PROTI CHŘIPCE

Očkování

Nejméně 15 syrských dětí zemřelo po očkovací kampani OSN proti spalničkám

OSN zastavila očkovací kampaň proti spalničkám v severní Sýrii potom, co nejméně 15 dětí zemřelo po obdržení vakcíny, potvrdil Dětský fond OSN (UNICEF) a Světová zdravotnická organizace (WHO) ve společném prohlášení.

 

 

 

 

 

Teorie očkování - Anita Petek Dimmer

Možná si očkováním ubližujeme. .. Vše o očkování...

U videa vpravo dole je třeba si zapnout titulky.

 

 


Očkování proti tuberkulose u dětí v České republice

V ČR se již několik let táhne diskuze o očkování proti tuberkulóze vakcínou BCG, názory pediatrů a odborníků v oblasti pulmologie (specializace zabývající se plicními onemocněními) se v poslední době ale významně rozcházejí. Zatím současná legislativa předepisovala povinné plošné očkování všech novorozenců již na porodnici a přeočkování v 11 letech života. Toto očkování (vakcinace) u novorozenců bylo u nás zahájeno již v roce 1953, provádí se tedy již 55 let. V současnosti je pravidelné očkování proti TBC vymezeno vyhláškou z roku 2006.

Současný stav je charakterizován použitím dánské BCG vakcíny, očkování je ale provázeno vysokým počtem komplikací. V místě podání očkovací látky (raménko dítěte) se často objevuje nadměrná místní reakce, v podkoží se hromadí hnis, který je třeba injekční jehlou odsávat. Poměrně častá je i reakce mízních uzlin v podpažní jamce, které občas rovněž zhnisají. Počet takových hlášených komplikací se počítá ročně na stovky případů, Státní ústav pro kontrolu léčiv se ale dle vlastní zkušenosti domnívá, že nehlášených komplikací je i řádově více, řada praktických lékařů pro děti a dorost upozorňuje ze své praxe, že jde často až o 10% všech očkovaných. Také primáři našich dětských lůžkových oddělení sdělují, že hospitalizace z důvodů komplikací po BCG vakcinaci nejsou nijak vzácné. Závažný je i fakt, že nezhojená jizva po očkování brání zahájení dalšího povinného pravidelného očkování proti 6 infekčním nemocem (dnes u nás tzv. Hexavakcinou), dodržení očkovacího kalendáře s doporučenými termíny není pak možné. Bohužel se vyskytly i případy, že např. odklad pravidelného očkování proti pertussi (černému kašli) při nezhojené jizvě po BCG vedl k tomu, že v nízkých věkových skupinách onemocnělo pertussí několik dětí. V útlém věku pertusse představuje závažné onemocnění a byly zveřejněny i případy končící úmrtím, právě v souvislosti s odkladem očkování pro nezhojenou jizvu po BCG očkování. Bohužel prakticky každý rok se u nás pediatři setkávají, i když ojediněle, se závažnou komplikací BCG očkování, kdy očkovací kmen způsobí na příklad zánět kosti (osteomyelitis). Nejhorší život ohrožující komplikací je rozsev očkovacího kmene do různých orgánů (BCG sepse), to je hlavně v případech významné vrozené poruchy imunity (obranyschopnosti), o které se ještě v době očkování na porodnici nevědělo. Takové případy se vyskytují všude v zemích, kde se očkují novorozenci a řada z nich končí úmrtím dítěte. Po výrazných místních reakcích zůstává i po zhojení na kůži paže nevzhledná jizva, která představuje zvláště u děvčat nepříjemný kosmetický defekt. A to nemluvě o problémech matek, které při komplikacích musí opakovaně navštěvovat praktické pediatry nebo končí v závažnějších případech s dítětem v nemocnici.

Dlouhá léta se ve světě ví, že současně používané vakcíny proti TBC zajišťují jen omezenou ochranu proti nákaze tuberkulózou, mohou snížit výskyt těžkých komplikovaných případů pouze o 60- 80%, ochrana tedy není ani v tomto případě zdaleka dokonalá. Očkování není schopno zabránit méně agresivní TBC infekci, jejíž začátek probíhá většinou latentně (skrytě). S podobnými shora uvedenými komplikacemi se samozřejmě setkávali i naši kolegové ve vyspělých evropských zemích, výskyt uvedených komplikací a nízká účinnost očkovací látky a nízký počet případů TBC u dětí tam vedly v posledních létech k tomu, že celoplošné očkování u novorozenců bylo zcela zrušeno. Upustilo se i od očkování dospívajících a přesto se v těchto zemích neobjevily u dětí žádné případy epidemie TBC ani dramatický vzestup výskytu onemocnění. Někde se doporučuje očkovat děti, u kterých je zvýšené riziko onemocnění TBC, ať již na podkladě kontaktu v blízkém okolí nebo patří do rizikové sociální skupiny (např. imigranti ze zemí se zvýšeným výskytem TBC).

Naši pediatři jsou v kontaktu s kolegy okolních států a požádali je o stanovisko k danému problému. Jejich vyjádření (Rakousko, Německo kde se očkování již delší dobu neprovádí) máme k dispozici a odpovídá i našemu názoru, tedy od celoplošného očkování ustoupit. Naše stanovisko podporuje i odborná Česká vakcinologická společnost (vakcinologie se zabývá obecně očkováním), pochybnosti o efektu očkování vyjadřuje i Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, náš názor podporuje i náměstek ministra zdravotnictví hlavní hygienik ČR. A tak jediným zastáncem celoplošného očkování proti TBC u novorozenců resp. kojenců zůstává v ČR pulmologická společnost, která odmítá shora uvedené argumenty a trvá i nadále na očkování. Zvláště v případě revakcinace v 11 letech jsme v poslední době mezi vyspělými zeměmi zůstávali již zcela osamoceni. Doporučení pulmologů posunout očkování z novorozeneckého věku do doby okolo 6 měsíce dle pediatrů sice možná sníží počet vedlejších reakcí, ale lze pochybovat, že se tyto vyskytovat nebudou. Navíc technické zabezpečení tohoto odloženého očkování by bylo dle praktických lékařů pro děti a dorost nesmírně složité, rodiče s dětmi by museli cestovat opakovaně do tzv. kalmetizačních stanic, předtím by museli navštívit svého pediatra, který by musel posoudit, zda dítě může být očkováno při aktuálním zdravotním stavu. Argumentem zastánců očkování proti TBC je studie provedená ve středočeském a východočeském kraji ve 2. polovině 80. let, kdy bylo v těchto regionech celoplošné očkování proti TBC zastaveno. Očkovány byly pouze děti se zvýšeným rizikem TBC v rodině nebo okolí, neočkovaných bylo nakonec skoro 200 000. Z tohoto počtu onemocnělo do roku 1993 celkem 48 dětí, plicní postižení ale mělo minimální rozsah, u 6 z nich se vyskytlo jen onemocnění krčních uzlin, 1 dítě v roce 1993 zemřelo na rozsev TBC infekce. Paradoxně vlastní publikace autorů shrnuje tehdy, že riziko infekce bylo velmi nízké- (0.04%) a onemocnění se jen velmi vzácně objevilo do 11. roku života. Dalším argumentem je dle pulmologů zvýšený počet imigrantů v ČR, kteří skutečně přicházejí z oblastí, kde se TBC vyskytuje častěji. Naši kolegové v zahraničí k tomuto faktu s úsměvem podotýkají, že u nich je počet takových rizikových skupin podstatně vyšší, přesto např. v Rakousku bylo zatím očkování zrušeno dokonce i u rizikových skupin. Navíc se v zahraničí ví, že u nás se o děti starají pouze pediatři a v primární péči je možno věnovat prevenci daleko větší pozornost než v zemích, kde se o dětí starají mimo pediatrů často i rodinní lékaři.

Na podkladě uvedených faktů je samozřejmě nutné položit si otázku, co vede naše pulmology k tvrdošíjné obhajobě očkování- jsou to skutečně pouze obavy ze zvýšeného výskytu TBC? S tím je sice možno počítat, ale dle zahraničních zkušeností jde o nízký nárůst a ještě těch lehčích dobře zvládnutelných forem. Na druhé straně stojí prokazatelně vysoký počet vedlejších a často i závažných komplikací až po ty ohrožující život. Není jedním z hlavních důvodů zachování současného stavu mimo jiné i fakt, že pulmologové sami disponují finančními částkami určenými na krytí nákladů na očkování proti TBC řádově v rozsahu desítek milionů Kč a o tomto balíku peněz sami rozhodují? Nejde také např. o zachování kalmetizačních stanic s jejich personálem, jejichž náplň činnosti by po zrušení očkování byla problematická? Stát by zrušením celoplošného očkování proti TBC nepochybně ušetřil značné částky, určitý díl dosavadních nákladů by ovšem mohl být využit na následné sledování rizikových skupin, které by se muselo podstatně změnit. Pediatři se ani nebrání očkování rizikových skupin, kde spolupráce s pulmology je nezbytná. Možno uvažovat i o očkování na přání rodičů, jak je např. připravována vakcinace proti pneumokokům.

Je samozřejmě třeba počítat s tím, že po zrušení očkování se zvýší riziko výskytu případů TBC i u dětí, pediatři budou muset na toto onemocnění více myslet a v případě prokázané infekce včas zasáhnout. Na jednu misku vah je tedy třeba vložit tisíce komplikací po BCG očkování, včetně těch velmi závažných, a na druhou misku pak jistě o několik řádů nižší riziko plynoucí ze zrušeného očkování. Není pochyb o tom, že odborné společnosti v sousedních zemích, kde byla BCG vakcinace ukončena, uvážily všechna tato fakta. A hlavně v žádné zemi, kde bylo očkování zrušeno, nejsou zatím shledávány žádné důvody, proč by měla být očkování proti TBC znovu zavedeno. Pokud by se takové důvody v budoucnu objevily, je samozřejmě možno otázku vakcinace revokovat. Doufejme, že pak již se zcela jiným, účinnějším typem vakcíny, která by jevila daleko vyšší ochranný vliv a nižší frekvenci vedlejších účinků. Na jejím vývoji, jak známo, se zatím intenzivně pracuje. Naši pediatři vítají, že nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování již počítá se zrušením celoplošného přeočkování proti TBC (revakcinace) v 11 letech, to považujeme za první krok v řešení této problematiky.

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. předseda MUDr. Hana Cabrnochová
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. , vědec. sekretář MUDr. Pavel Neugebauer
Česká pediatrická společnost Odborná společnost praktických dětských lékařů
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Leden 2009

Literatura:

  1. Trnka L, Dankova D, Svandova E. Six years experience with the discontinuation of BCG-vaccination: 1. Risk of tuberculosis infection and disease. Tuber Lung Dis 1993; 74: 167–72.
  2. Romanus V, Svensson Å, Hallander HO. The impact of changing BCG coverage on tuberculosis incidence in Swedish-born children between 1969 and 1989. Tuber Lung Dis 1992; 73: 150–61
  3. Sanchez-Albisua I, Baquero-Artigao F, Del Castillo F, Borque C, Garcia-Miguel MJ, Vidal ML. Twenty years of pulmonary tuberculosis in children: what has changed? Pediatr Infect Dis J 2002; 21: 49–53.
  4. Bundesamt für Gesundheit. Tuberkulose in der Schweiz: 1999–2000. Bull BAG 2002 (Nr. 9): 168–74.
  5. Bundesamt für Gesundheit. Vorgehen bei Verdacht auf Tuberkulose bei Asylsuchenden. Bull BAG 2000 (Nr. 46): 907–8
  6. http://www.who.int/gtb/publications/globrep02/index.html .
  7. World Health Organization. BCG in immunization programmes.Wkly Epidem Rec 2001; 76: 33–9.
  8. Siegrist C, Desgrandchamps D, Heininger U, Vaudaux How to improve communication on vaccine issues at the national level? INFOVAC-PED: an example from Switzerland. Vaccine 2001; 20 (Suppl. 1): S98–S100.
  9. Očkovací politika ve Švýcarsku: http://www.neonatologie.ch/assets/pdf/BCG_2003_-d.pdf
  10. Danková D , Trnka L , Svandová E . Six years' experience with the discontinuation of BCG vaccination. Transmission of tubercle bacilli in an unvaccinated population. Institute of Chest Diseases, Prague, Czech Republic. Tuber Lung Dis. 1994 Aug;75(4):266-70.

Převzato z http://www.ockovanideti.cz/aktuality/BCG_09.htm

 

PETICE za svobodnou volbu v očkování

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním PETICE ZDE...

 

 

Očkování - Pandořina skříňka

Zdeněk Samson TRONÍČEK

,,,Nevím, zda jsem přeci jen neudělal chybu a nestvořil něco úděsného“
Ewald Jenner (1749-1823) - objevitel očkování

Děkujeme vám všem, kdo jste podpořili svým podpisem petici proti povinnému očkování v ČR . Tímto činem jste prokázali část osobní odvahy, vlastní úsudek a vlastní zodpovědnost za své zdraví a zdraví svých dětí. Petice s podpisy a Výroční zprávou sdružení Paracelsus byla odeslána p. ministryni Součkové, a jak se dalo očekávat, paní ministryně nám zaslala dopis, ve kterém vyjádřila svůj nesouhlas s tím, že by očkování mělo být v naší republice dobrovolné, tak jako v okolních demokratických zemích. Když jsme koncem září zaslali materiály na mezinárodní konferenci o očkování, byli organizátoři zděšeni, jaký máme povinný očkovací kalendář.(Nové poznatky z této konference zveřejníme ve našich internetových stránkách www.paracelsus.aktualne.cz , můžete zde nalézt také naši Výroční zprávu ).

Je opravdu těžké probudit české líné mozky, které jsou masírovány dnes a denně nezbytností a prospěšností očkování i když ,,sem tam“ nějaké dítě zkolabuje, je doživotně zmrzačené nebo zemře. Co je život ,,jednoho dítěte“ proti ,,100 000 zachráněných“? To je hlavní argument našich odborníků, ačkoliv očkování nikomu nedává záruku, že tou či onou inf. nemocí neonemocní a navíc každému škodí. Dokonce prý zdravé nenaočkované dítě je hrozbou pro proočkovanou společnost. Těmito a podobnými ničím nepodloženými a zcestnými (a jak jsme zjistili - lživými) argumenty jsou lidé vydíráni a strašeni.

Co se skrývá za tímto jednáním?

Proč nejsou lidé o škodlivosti očkování informováni? To by nebylo strašení na tom pravém místě, farmaceutický průmysl a doktoři by přišli o značný a jistý výdělek. Lepší je strašit tím, že teroristé mají biologické zbraně. Hrozí nám pravé neštovice- a další hrůzné potvory oživlé ze skladů a laboratoří jsou připravené, aby na nás mohli pršet z nebe nebo skákat z obálek. A nejlepší ochranou je - očkování! Tedy aspoň v některých případech, ale nebojte se, na dalších vakcínách se pracuje. S. Husajn prý vlastnil černé neštovice a chtěl je shodit na USA. Proto se preventivně před invazí do Iráku kultivovali z údajně dávno zničených skladů černé neštovice, další kmeny a očkovali se osvoboditelům z řad zdravotníků a vojska (zejména v NSR a USA), aby se v Iráku nenakazili. Očkovalo se na půdě již zmíněných zemí. Nevím jestli to čtenářům dochází, ale do étéru (očkovanci jsou vlastně bacilonosiči) byla tato černá smršť vypuštěna z řad osvoboditelů iránského lidu. Kdo tedy začal biologickou válku? Potom už mě vůbec nepřekvapilo, že první, co tito samozvaní osvoboditelé provedli po svržení Husajna, bylo očkování iránských dětí, podobně jako v Africe a jinde. Jenže iránské děti, podvyživené a nemocné nemají to štěstí jako děti v Motolské nemocnici ( zde jsou rizikové skupiny dětí očkovány v blízkosti vymožeností zdravotní techniky , aby jim mohl být v případě komplikací po očkování zachráněn život), a pokud zemřou, je to přece díky hladu a jiným špatným životním podmínkám… Ještě taková maličkost. Očkovaní vojáci si dávali zmrazit své sperma, protože vakcína nebyla vyzkoušena a měla nebezpečné vedlejší účinky. Z těch lehčích zmíním jen neplodnost. Samozřejmě, že tyto zprávy byly úpěnlivě dementovány.

Očkování je obrovským byznysem. Je to velice lukrativní odvětví tzv. moderní medicíny. Ti čeští doktoři (příčí se mi používat termín lékař, protože ten léčí), kteří nejvíce brojili proti aktivitám našeho sdružení, jsou podporováni a dotováni právě firmami, které vyrábějí vakcíny. Dotují jim kongresy, přednášky, sympozia, vyrábějí jim počítačové programy apod.

Ještě jedna věc. Dnes už jsou vyráběny tak malé čipy, že se bez potíží dají aplikovat injekční jehlou. Vakcíny jsou ,,obohacovány“ těžkými kovy, formaldehydem ( používá se na impregnaci nábytku, textilu a mrtvol, je rakovinotvorný), antibiotiky, gen. upravenými viry a kdoví čím ještě v zájmu veřejného zdraví. Tak si říkám, co na to vegetarián či příznivec zdravého životního stylu, když mu dítě naočkují geneticky upravenou vakcínou, s viry vypěstovanými na opičích a psích ledvinách, rakovinových lidských buňkách, potracených lidských embryích? To to pak může rovnou zabalit a cpát se dál vepřovým a konzumovat s přehledem gen. upravenou sóju a kukuřici, nebo jíst čokoládu dochucenou prasečí krví. Nehledě na to, že se očkuje i několik (6 i více) nemocí dohromady.

Takže abych to shrnul. Očkování před nemocí nechrání! I po něm mohu onou nemocí onemocnět. Dokonce mohu onemocnět touto nemocí přímo díky očkování. Světová zdravotnická organizace po dlouhodobých studiích nedoporučuje např. plošné očkování proti TBC. V Německu není toto očkování doporučeno od roku 1998, což v praxi znamená, že doktor, který tuto vakcínu aplikuje, zcela sám zodpovídá za škody (za doporučené vakcíny zde zodpovídá stát).

Díky očkování nemoci mutují, mají jiné příznaky a tento fakt se skrývá za pojmem eradikace - čili vymizení nemocí, které nám slibují, bude-li vysoká proočkovanost. Prevence však leží zcela jinde, jak si máme vysvětlit, proč jsou lidé udržováni ve strachu před těmito nemocemi, když je všeobecně známo, že záleží vždy na samotném člověku, jestli bude k infekci vnímavý či nikoliv? Lidé jsou takto udržování v dogmatu bezmocnosti vůči infekcím, pokud se nenaočkují. Očkování je preventivní opatření- pro farmaceutický průmysl, doktory bez svědomí a zodpovědnosti, pro ty, co nás chtějí ovládat a bez problémů nám vládnout. Očkování vytváří velmi dobrý základ pro to, aby lidé byli celý život závislí na zdravotní ,,péči“. Nemocný člověk, který neví, co je to být zcela zdráv, pln sil, nezlobí a lépe se ovlivňuje.

------------------------------------------------------------

Nemohu být lhostejný a sedět se založenýma rukama, setkání s dětmi, které jsou poškozeny očkováním, jsou pro mne vždy otřesným zážitkem. Nemohu se pak ubránit hněvu, když vidím, že doktoři souvislosti s očkováním odmítají a to v naprosto evidentních případech.

Tomášek, kterému je dnes 5 let, po očkování ve třech měsících vakcínou DTP smrtelně zesinal, za dva dny poté dostal křeče, začátkem čtvrtého měsíce dostal epileptické záchvaty, od té doby se už normálně nevyvíjel, po roce se rodiče tuto situaci naučili zvládat, pak dostal mrtvou vakcínu IPV proti obrně a zase nastalo peklo, byla diagnostikována mozková obrna a bylo mu naměřena krátkozrakost-11 dioptrií, alergie na kravské mléko, výpotek na plicích, sekundární epilepsie, léčili ho kortikoidy, že připomínal postavou přefouklý balon a na konci ,,léčby“ měl tak křehké kosti, že se rodiče báli ho i posadit, aby mu tím nezpůsobili zlomeniny, zuby se rozpadaly, byly úplně černé. 270 dní v roce strávil v nemocnici, kam ho často musel dopravit vrtulník- při každé teplotě měl výpotek na plicích a hrozila mu smrt. V třech a půl letech mě zcela zničení a vyčerpaní rodiče kontaktovali a požádali o pomoc. Byla to mravenčí práce, a dnes už se umí rodiče o Tomáška postarat sami, od té doby nebyli ani v nemocnici, vynechali veškeré chemické léky (a že jich byla hromada), Tomášek začal mluvit, komunikovat, zlepšil se mu zrak, jeho stav se natolik zlepšil, že jeho dětská lékařka odmítala uvěřit. Vždyť jak jim řekli, Tomášek byl zcela odepsaný případ. Tomášek je léčen normální medicínou, t.j. homeopaticky, autopatií (léčba slinami), akupresurou, bylinami a láskou. Souvislost s očkováním se projevila mimo jiné i při podání vytěsňující homeopatické vakcíny obrny a DTP.

Nedávno nás navštívili rodiče s dvou a půlletou Rosálií. Vyprávěli nám, že týden po očkování DTP začala mít problémy a že musí mít speciální dietní režim bez bílkovin, protože je alergička. Žel jsme měli tu možnost na vlastní oči spatřit, co to znamená takový alergický záchvat. Rosálie u nás snědla dvě lžíce čočkové polévky, rodiče si řekli, že tuto pro ni novou potravinu zkusí - strašně potom hned otekla a měla vyrážku. S údivem jsme zjistili, že vypadá jako dítě, které má černý kašel a my si uvědomili, že ty vakcíny obsahují cizorodé bílkoviny-proto ta alergie na ně? (Podívejte se sami, obrázek, jak vypadá dítě mající černý kašel, přikládáme, je z knihy Infekční a parazitární nemoci, vydalo nakl. Avicenum r. 1976).

Máme také osobní zkušenost s léčením černého kašle a záškrtu. Sliny okamžitě zabraly! Nejhůře a nejdéle se léčily děti, které byly očkované, protože se nemoc projevovala jinak a o to záludněji.

Zájemcům o problematiku očkování doporučujeme tyto knihy, které v Čechách vyšly:

· Dr.med. Gerhard Buchwald: Očkování- obchod se strachem (nakl. Alternativa)

· Dr. Martin Hirte: Očkování pro a proti (nakl. Fontána)

· Dr. Randall Neustaedter: Problémy s očkováním (nakl. Alternativa)

· Knihu Problémy s očkováním zájemcům zašleme zcela zdarma! Můžete nás kontaktovat na adrese :

· Paracelsus – svzp, Benešov 11, 394 70 Kamenice nad Lipou, nebo tel. 565 432 309 či e-mailem:

Zdeněk Samson Troníček, předseda sdružení Paracelsus, společnost všeobecně zdraví prospěšná


 

Věděli jste vlastně, že... (Očkování !)

…teorie očkování se zakládá na poznatcích Louise Pasteura – a že se tento muž dopustil prokázaného vědeckého podvodu?

…škodlivé látky jako např. formaldehyd jsou v nábytku zakázány, v očkovacích sérech ale povoleny?
…přídavná látka fenolová červeň je v potravinách zakázána, v očkovacích sérech ale povolena?
… můžete onemocnět navzdory očkování ?

…na přiloženém lístečku s deklarací obsažených látek nemusí být uvedeny všechny obsažené látky?
…kromě „léčivě působících“ složek jsou v očkovacích sérech i nervové jedy jako rtuť a sloučeniny aluminia?
… očkovací séra obsahují rovněž znečištění z živných substrátů (opičí ledviny, kuřecí embrya, lidské plodové buňky,

… dětská očkovací séra obsahují někdy mnohonásobek složek očkovacích sér pro dospělé? Více zde....